ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE ZAŠTITE NA RADU

Prema Ustavu Srbije svi zaposleni imaju pravo na zaštitu na radu. Zakonima i brojnim podzakonskim aktima regulisana je problematika zaštite na radu, prava na zaštitu i dužnosti u vezi sa tim, obim zaštite, obaveze poslodavca i dr. Zakonom je određeno da je zaštita na radu sastavni deo organizacije rada i radnog odnosa. ZAKONSKE MERE ZAŠTITE NA RADU TREBA DA OBEZBEDE • Da se radna sredina projektuje, izgrađuje i održava tako da uključuje mere zaštite od opasnosti po život i zdravlje radnika; • Da se radni uslovi prilagode fizičkim i psihičkim osobinama i sposobnostima radnika, a tehnologija i organizacija rada postave tako da radnik obavlja poslove u optimalnom položaju, • Da radne prostorije budu uredne i opremljene na način koji obezbeđuje zdravu životnu sredinu; • Da mašine, alati, oprema i druga tehnička sredstva, budu projektovana, postavljena i opremljena na način koji obezbeđuje odgovarajuću sigurnost radnika; • Da se opasne materije koje mogu prouzrokovati profesionalna oboljenja ili povrede na radu, mo-gu upotrebljavati samo u uslovima koji obezbeđuju odgovarajuću sigurnost radnika i zaštitu životne sredine; • Da se sredstva lične zaštite upotrebljavaju samo kada ne postoji mogućnost primene drugih odgovarajućih mera zaštite na radu. ZAKONSKI PROPISI KOJI REGULIŠU PROBLEMATIKU VEZNU ZA ZAŠTITU RADNIKA • Zatitu pri proizvodnji, prevozu i prometu otrova; • Zaštitu od jonizujućeg zračenja; • Zaštitu životne sredine; • Prava iz penziskog i invalidskog osiguranja; • Evidenciju iz oblasti zdravstvene zaštite; • Higijenske i tehničke mere zaštite; • Mere zaštite na radu za građevinske objekte; • Lična zaštitna sredstva i lična zaštitna oprema; • Pružanje prve pomoći i organizovanje službe za spasavanje u slučaju nezgode na radu; • Postupak i uslovi vršenja prethodnih i periodičnih pregleda radnika; • Postupak pregleda i ispitivanja radne sredine i oruđa za rad; • Način izdavanja liste o povredama na radu; • Posebni propisi koji ragulišu problematiku iz oblasti zaštite na radu po granama delatnosti.

fullbrightscholarships