Zanimljivosti

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE – Izbor i supstitucija sirovina i pomoćnih materija

Odnose se na funkcionisanje celokupnog tehnološkog procesa, pojedinih pogona, uređaja i alata. Dobro planirane i izvedene tehničke mere zaštite umanjuju potrebu za uvođenjem drugih zaštitnih mera.

I-Odvajanje delova tehnološkog procesa Prostorna izolacija – podrazumeva odvajanje oruđa za rad u posebne radne prostorije (segregacija). Razlozi za ovo su opasnost od požara, eksplozija, fizičkih i hemiskih štetnosti.

Ako je stepen opasnosti veći takvi delovi tehnološkog procesa se izdvajaju u specijalno građene i izolovane prostorije. Proces segregacije se koristi u radu sa visokotoksičnim materijama, jonizujućim zračenjem i kancerogenim materijama, zatim kod primene mašina sa većim intenzitetom buke, pri radu sa štetnim prašinama i dr. Vremenska izolacija – podrazumeva angažovanje samo grupe radnika neophodne za izvršenje radne operacije u vremenu kada prisustvo drugih radnika u toj sredini nije neophodno.

II – Izbor i supstitucija sirovina i pomoćnih materija Izbor sirovina i pomoćnih materija – treba da bude takav da se u granicama tehnoloških zahteva, uvek odaberu oni materjali koji su najmanje štetni po zdravlje ljudi i tehnološka postrojenja. Oblik sirovina i pomoćnih materija nesme da dovodi do aerozagađenja prašinama, gasovima i parama. Npr. u prizvodnji plastičnih masa koriste se sirovine u obliku tableta ili granula (nema aerozagađenja) Zamena ili supstitucija toksičnih materija netoksičnim ili manje toksičnim vrši se u slučajevima kada tehnološki proces to dozvoljava.

Npr. benzen se zamenjuje manje toksičnim toluenom. Često se vrši i zamena tehnološkog procesa kako bi se izbeglo dejstvo fizičkih štetnosti npr. zamena peska bogatog slobodnim SiO2 koji se koristio za peskarenja, čeličnim kuglicama, čime je sprečen nastanak silikoze.

III – Izbor energije Prednost se daje električnoj energiji jer nedo-lazi do zagađivanja vazduha produktima sagorevanja i manja je opasnost od požara nego u slučaju primene gasovitih, tečnih i čvrstih goriva.

IV – Mehanizacija i automatizacija U savremenoj industriskoj proizvodnji ljudski rad zamenjuje se radom mašina (mehanizacija). Takva tehnološka postrojanja omogućuju rukovanje mašinama i uređajima pomoću automatskih komandi (automatizacija). Pri tom se proces odvi-ja u hermetički zatvorenim sistemima (hermetizacija), što sprečava dospevanje štetnih materija u radnu sredinu uz istovremeno praćenje svih potrebnih parametara preko kontrolnih tabli. Primenom mehanizacije, automatizaciji i hermetizacije isključuje se prisustvo radnika na opasnim mestima tehnološkog procesa.

V – Ventilacija Primenjuje se kada mehanizacija, automa-tizacija i hermetizacija nije moguća, a postoji aerozagađenje Lokalna ventilacija – vrši se uređajima koji se postavljaju neposredno na mašine i uređaje da bi onemogućili širenje prašine, gasa ili isparenja po radnoj prostoriji. Sistem se sastoji od ventilacione kape i vodova, taložnika i uređaja za prečiš-ćavanje vazduha. Opšta ventilacija – nije pogodna za uklanjanje aerozagađenja i osnovna joj je namena da obezbedi optimalne mikroklimatske uslove u radnoj prostoriji. Ovaj tip ventilacije može se ostvariti dovođenjim i/ili odvođenjem vazduha. Recirkulacija vazduha nije dozvoljena u prostorijama gde su u vazduhu prisutne visoko toksične materije, infektivni agensi, radioaktivne čestice, neprijatni mirisi i slično.

VI – Mehanička zaštita mašina Mehanička zaštita mašina postiže se ure-đajima koji predstavljaju konstrukcijski deo mašina, čija je namena da se radnik zaštiti od povređivanja mehaničkom, eketričnom, toplotnom i drugim vidovima energije kao i toksičnim i agresivnim hemikalijama. Zaštitne ograde – postavljaju se oko mašina (uređaja) i onemogućavaju pristup radnika zoni opasnosti. Uređaji sa fotoćelijama – Ovde fotoelektrični snop svetlosti prolazi ispred zone opasnosti, pri čemu ako se bilo koji deo tela radnika nađe u ovom snopu automatski dolazi do zaustavljanja rada mašine. Poklopci, vrata i drugu zatvarači sa blokadom – konstruisani su tako da se mašina može pustiti u rad samo kada su ovi zaštitni elementi u položaju zatvoreno. Uređaji za upravljanje – Mogu biti uzrok povređivanja na radu. Ovi uređaji moraju biti prilagođeni antropometriskim karakteristikama čovekovog tela. Uređaji za ručno upravljanje moraju biti tako napravljeni da ne može dođi do nehotičnog uključivanja takvog uređaja.

Klikom na zatvarate prozor!