Estrada

SANITARNOHIGIJENSKO UREĐENJE RADNE SREDINE

LOKACIJA PRIVREDNOG OBJEKTA Savremena izgradnja naselja podrazumeva da se generalnim urbanističkim planom odrede sledeće zone: 1. stambena zona 2. industriska zona 3. rekreativna zona 4. administrativno-kulturna zona 5. komunalno-skladišno-privredna zona Industrijska zona u odnosu na ostale zone, a posebno u odnosu na stambenu zonu, locira se tako da dominantni vetrovi ne duvaju od nje ka ostalim zonama već obrnuto. Između industrijske i stambene zone formira se zaštitni pojas sa visokim drvećem i zelenilom. U industrijskoj zoni objekti se lociraju prema srodnosti proizvodnje i raspoređuju tako da jedan drugome ne ugrožavaju kvalitet radne sredine i proizvoda.

Objekti delatnosti visokog rizika (hemijska industrija, nuklearni reaktori, termoelektrane i sl.) lociraju se po posebnim strožim propisima, dok se manji i manje agresivni industriski objekti mogu locirati i na periferiji stambene zone ili u njoj samoj. Industrijski objekti se lociraju na suvom, oceditom, osunčanom zemljištu, sa dobrim saobraćajnim vezama sa mogućnošću za odvođenje otpadnih voda i sl. PRJEKTOVANJE I IZGRADNJA PRIVREDNOG OBJEKTA Izgradnja privrednog objekta prolazi kroz više faza: 1. izrada investicionog i idejnog projekta, 2. izrada glavnog građevinskog projekta, 3. izgradnja objekta, 4. tehnički prijem. U svakoj etapi se vodi računa o zaštiti životne i radne sredine i obezbeđenju zaštite na radu. Zgrade mogu da se grade po pravolinijskom i blok sistemu, da budu prizemne ili na sprat.

U pravoliniskom sistemu zgrade su udaljene jedna od druge najmanje za dvostruku visinu susedne zgrade, dok je u blok sistemu objekat pod jednim krovom u većoj zgradi ili nizu zgrada. Fabrički krug i saobraćajnice u njemu treba da obezbede normalno odvijanje saobraćaja i kretanje pešaka, a poželjno je da postoje i zelene površine za odmor i rekreaciju radnika. Izlaz i ulazi u fabrički krug ne bi trebalo da se ukrštaju sa putevima i prugama.

SNABDEVANJE VODOM I UKLANJANJE OTPADNIH MATERIJA

Snabdevanje vodom U stalnim građevinskim objektima mora se obezbediti vodovodna mreža za vodu za piće i za sanitarne potrebe. Ova mreža se priključuje na gradski vodovod ili na sopstveni lokalni izvor. Voda iz ove mreže se može koristiti i za tehnološke potrebe i gašenje požara, ali je ekonomičnije da se za ove potrebe koristi tzv. tehnološka voda. Kada postoje dve mreže za snabdevanje vodom, one moraju biti strogo odvojen i označene da ne bi došlo do korišćenja tehničke vode za piće i sanitarne potrebe. Slavine sa vodom za piće Najbolje rešenje je da se voda za piće uzima pomoću higijenskih slavina (npr. Fontana) u suprotnom svaki radnik bi morao imati svoju posudu. Slavine ne smeju da budu udaljene od radnog mesta više od 100 m. Jednu slavinu koristi najviše 60 radnika. Uklanjanje otpadnih materija Otpadne sanitarne vode i atmosferske padavine iz kruga preduzeća mogu se ispuštati u gradsku kanalizacionu mrežu.

Otpadne tehničke vode koje sadrže opsne otrovne, agresivne, masne ili lako zapaljive materije odvode se posebnima kanalizacionim mrežama uz prethodno prečišćavanje i neutralizaciju u posebnu septičku jamu. NORMATIVI ZA RADNE PROSTORIJE Veličina prostorija Svaki zaposleni mora da ima najmanje 2m2 slobodne površine poda i 10 m3 vazdušnog prostora. Visina prostorija Mora da bude najmanje 2,8 m, odnosno 3 m ako u prostoriji postoji aerozagađenje ili se oslobađa toplota.

Visina magacinskih, administrativnih i drugih tehničkih prostorija mora da bude najmanje 2,6 m. Raspored prostorija Prostorije gde postoji veće aerozagađenje, vlaga ili oslobađanje toplote stavljaju se uz spoljne zidove, pri čemu spoljni zidovi ovih prostorija mogu zauzeti najviše do 40% površine zida. Mašine koje stvaraju pojedinačno ili zajedno buku iznad 80 dB moraju biti u posebnoj prostoriji. Od suturenskih prostorija po pravilu nije dozvoljeno praviti radne prostorije Tunelske prostorije Tuneli u kojima se radnici kreću ili rade moraju imati veštačku ventilaciju Pod prostorija Pod radne prostorije treba da bude iznad nivoa lokalnog zemljišta.

Mora biti ravan, gladak (ne i klizav), izrađen od materijalo koji se lako čisti i pere. Ako postoji opasnost od požara pod mora biti od nezapaljivog materijala, a ako postoji opasnost od prolivanja agresivnih hemikalija od nepropustljivog materijala sa nagibom prema slivnicima. Zidovi prostorija Zidovi radnih prostorija treba da budu dobri toplotni i zvučni izolator Ako je potrebno presvlače se keramičkim pločicama ili premazuju masnom bojom do visine od 1,8 m. Izlazi i stepeništa U prizemnim zgradama najbliži izlaz ne sme da bude udaljen od radnog mesta više od 50 m. U objektima na sprat rastojanje od radnog mesta do izlaznog stepeništa ne sme biti veće od 30 m.

Ako objekat ima više od tri sprata moraju postojati najmanje dva stepeništa. Osvetljenost prostorija Zavisi od zahteva radnog mesta prema važećim standardima. Prednost uvek ima prirod-no osvetljenje. Odnos zastakljene površine i površine po-da mora biti najmanje 1:8. Zastakljene površine na sunčanoj strani treba obezbediti zastorima ili želuzinama. Zagrevanje i provetravanje prostorija Treba da stvori konforne mikroklimatske uslove i svede zagađenje na dozvoljeni nivo.

Sve prostorije u kojima borave radnici duže od 2 sata u kontinuitetu zimi se moraju zagrevati. Provetravanje može biti prirodno i veštačko KUHINJSKI BLOK Ako se hrana kompletno priprema i deli, kuhinjski blok mora da zadovolji sve građevinske i sanitarnohigijenske zahteve koji se odnose na magacin sirovina, kuhinju i trpezariju. Trpezarija mora biti zasebna prostorija, čija veličina zavisi od broja radnika u najbrojni-joj smeni. Na ulazu su umivaonici sa tekućom toplom i hladnom vodom. Osvetljenje treba da bude prirodno, a mikroklimatski uslovi konforni.

ZDRAVSTVENA STANICA

Gradi se na ulazu u preduzeće. Mora da ima ordinaciju za lekara, prostoriju za intervencije, kartoteku, čekaonicu i sanitarni čvor. Podovi i zidovi moraju biti presvučeni materijalom koji se lako pere, čisti i dezinfikuje. POMOĆNE PROSTORIJE Garderobe (odvojene za muškarce i žene) Lociraju se blizu ulaza i služe za smeštaj civilne i radne odeće u gardrobne ormane. Kod poslova na kojima se radna odeća jako prlja ormani moraju imati deo za civilnu i radnu odeću. Broj ormana planira se prema broju radnika u dve najbrojnije smene ako je pauza između smena manja od 30 min, odnosno prema broju radnika u najbrojinijoj smeni ako je pauza veća od 30 min.

Rostojanje između ormana i zida ili drugog reda ormana treba da bude najmanje 1m. Ispred ormana postavlja se klupa. Izuzetno umesto ormarića mogu se koris-titi i vešalice ako je broj radnika manji od 50 i ako je posao čist. Kupatila (odvojena za muškarce i žene) Ako priroda posla zahteva kupajanje posle rada kupatilo mora imati tuševe sa toplom i hladnom vodom i sapunom. Kod jako prljavih poslova mora se obezbediti 1 tuš na 5 radnika. Umivaonici (odvojene za muškarce i žene) Umivaonici se nalaze između garderobe i kupatila.

Ukoliko su poslovi prljavi onda se i tu obezbeđuje topla voda. Broj slavina kod jako prljavih poslova 1 na 10, kod manje prljave 1 na 15 i za ostale 1 na 20 radnika. Nužnici (odvojene za muškarce i žene) Nesmeju biti udaljeni od radnog mesta više od 100 m, odnosno 200 m ako su van objekta. U višespratnim objektima nužnici su na svakom spratu. Na 30 muškaraca ili 20 žena dolazi po jedan nužnički otvor. Nužnici treba da budu čučavci. Svaki nužnik za muškarce ima po jedan pisoar. U zgradama nužnici su na ispiranje sa predprostorom u kome je umivaonik sa teku-ćom vodom, sapunom i uređajem za sušenje ruku. Jedan umivaonik na 4 nužničke kabine.

Sušionice (odvojene za muškarce i žene) Neophodne su u preduzećima u kojima radnici rade u vlazi i vodi. Odela se vešaju na vešalice i stavljaju u zatvorene garderobne ormane sa otvorima za dovod toplog i odvod vlažnog vazduha. Broj mesta se planira prema najbrojnijoj smeni. Prostorije za ličnu higijenu žena sa kabinama Na svakih 50 zaposlenih žena dolazi po jedna kabina. Ispred kabine je umivaonik sa toplom i hladnom vodom, sapunom i uređajem za sušenje ruku.

Prostorije za pušenje Prostorija za pušenje mora se obezbediti ako priroda proizvodnje nedozvoljava da radnik puši na radnom mestu ili u dvorištu. Ova prostorija mora imati ventilaciju. Prostorije za povremeno zagrevanje radnika Obezbeđuje se za radnike koji rade u uslovima niskih temperatura. (hladnjače i sl.). Ovu prostoriju radnici povremeno koriste i u njoj kraće borave. Ona ima konforne mikroklimatske uslove i snabdevena je toplim napicima (najčešće čaj).

error: Content is protected !!