Zanimljivosti

Moderni koncept ekonomske geografije

Razvoj nove ekonomske geografije posljedica je sve veće kritike tradicionalnih pristupa ugeografiji te razvoja nove geografije čijim se začetnikom smatra Fred K. Schäfer koji sezalaže za napuštanje koncepta tradicionalne geografije temeljene na horološkojregionalnoj geografiji te za primjenu nomotetičkog pristupa o Sredinom 20. stoljeća tradicionalni koncept ekonomske geografije zapada u krizu uslijedpreopterećenosti geodeterminizmom i deskripcijom te činjenicom da se statističkimpodacima nisu mogle objasniti sve promjene u prostoru o Neka područja naglo se razvijaju iako nemaju prirodne prednosti, nastupa globalno razdoblje,razvojem prometa (ponajprije pomorskog) javljaju se jeftine sirovine…

to se više neuklapa u klasični koncept razvoja ekonomske geografije u kojemu je postojala izrazitameđuzavisnost prirodnih faktora i razvoja ekonomskih djelatnosti koja se više ne vidi o Istraživanja u suvremenoj ekonomskoj geog. karakteriziraju tri filozofska pristupa: pozitivizam,strukturalizam i humanizam o Objekt proučavanja postaju ekonomski prostorni sistemi, a mijenja se i pristup proučavanju te seuvodi sustavni pristup kojim je moguće objasniti određene procese koji uzrokujurazlike među pojavama u prostoru o sustav je općenito skup elemenata između kojih postoje veze i odnosi, a promjena jednogelementa utječe na promjene drugih elemenata ili sustava u cjelini o Sustavnim pristupom ne objašnjava se samo gdje je što i koliko čega ima, već ono najznačajnije.

zašto je baš tamo i kakav je utjecaj na ostale elemente i strukture o Napušta se prirodni determinizam (geodeterminizam), a zamjenjuju ga ekonomski determinizamprema kojemu je ekonomska osnova društva glavni čimbenik razvoja o Različiti autori dali su različite koncepte → među najprihvaćenijima je onaj što ga je dao L.Schätzl (1981.) – ekonomski prostorni sistemi o struktura – čini je razmještaj ekonomskih djelatnosti unutar jednog sistema na lokalnoj iliregionalnoj razini (lokacijska ili regionalna struktura) o interakcija – djelovanje jedne strukture na drugu istog ili drugog sistema → ogleda sekroz cirkulaciju ljudi, robe, kapitala i informacija između lokacija odnosno regija o proces –

dinamička promjena u prostornoj (lokacijskoj ili regionalnoj) strukturi → posljedica je djelovanja prostornih interakcija kao i djelovanja lokalnih iregionalnih razvojnih faktora (npr. deagrarizacija, deruralizacija, industrijalizacija) o Među sistemima postoji hijerarhijska međuovisnost te s obzirom na veličinu možemo razlikovatilokalne, regionalne, nacionalne i svjetske (globalne) ekonomske sisteme o S obzirom na funkcije razlikujemo proizvodne (agrarni, industrijski, energetski, rudarski) iuslužne (prometni, trgovinski…) ekonomske sisteme o Ekonomska geografija je znanstvena disciplina o prostornimstrukturama, interakcijama i procesima u gospodarskimdjelatnostima

error: Content is protected !!