Zanimljivosti

KLINIČKE MANIFESTAIJE DEJSTVA ULTRAZVUKA

1. ZAGREVANJE TELA

• Javlja se pri izlaganju UZ preko 140 dB 2. ANGIO-DISTONIČNI SINDROM I POLINEURITIS RUKU

• Oštećenja perifernih nerava i vaskularnih struktura prstiju šaka i podlaktice, koja se javljaju pri direktnom, dugotrajnom i ponavljanom izlaganju UZ niskih frekvencija, a velikog intenziteta. 3. OSEĆAJ PARASTEZIJE ILI SVRABA

• Pri kratkotrajnoj izloženosti malim intenzitetima UZ 4. HLADNOĆA I UTRNULOST PRSTIJU

• Po prestanku ekspozicije 5. ULTRAZVUČNA BOLEST

• Podrazumeva niz promena koje se javljaju kod ljudi dugotrajno izloženih dejstvu UZ iz vazduha nižih frekfencija (preko 100 dB) i buci većeg intenziteta. Manifestuje se 1. Osećaj neprijatnosti, punoće, zujanja i bola u ušima 2. Bol u slepoočnicama i glavobolja 3. Umor i poremećaj sna 4. Muka i povraćanje 5. Vrtoglavica i nestabilnost pri hodu 6. Prolazno oštećenje sluha

• Navedene smetnje objašnjavaju se dejstvom UZ na nervni sistem, KVS, čulo sluha i vestibularne funkcije. Mnogi autori osporavaju postojanje ove bolesti kao posebnog entiteta. ZAŠTITA OD ULTRAZVUKA TEHNIČKE MERE ZAŠTITE 1. AUTOMATSKA I DALJINSKA KONTROLA

• U cilju eliminisanja direktnog kontakta sa izvorom UZ – Ukoliko se UZ prenosi kroz tečnost (UZkade) ne treba uranjati ruke u kadu sa tešnošću – Oblaganje čvrstih predmeta kroz koje se prenosi UZ i sa kojima radnik dolazi u kontakt materijalom koji apsorbuje ultazvučne talase. 2. IZBOR UREĐAJA SA NAJMANJIM INTENZITETOM UZ 3. IZOLACIJA UZ UREĐAJA U POSEBNE PROSTORIJE 4. POSTAVLJANJE EKRANA OD METALNIH PLOČA OBLOŽENIH GUMOM LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 1. GUMENE RUKAVICE SA PAMUČNOM POSTAVOM – Kod postojanja direktnog kontakta. 2. KACIGE I ANTIFONI- Pri vazdušnom prenošenju ultrazvuka. MEDICINSKE MERE ZAŠTITE 1. PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI Prethodni i periodični pregledi – sa elementima kao pri ekspoziciji buci. 2. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA

• Kontraindikacije za rad sa ultrazvukom su: oštećenja nerava , oštećenja sluha, KVSoboljenja. ZAKONODAVNO ADMINISTRATIVNE MERE

• Granična vrednosti izražene u nivou zvučnog pritiska obuhvataju područje od 75-110 dB za kontinuiranu ekspoziciju tokom osmočasovnog radnog vremena. Granične vrednosti mogu da budu i više ako je dnevna ekspozicija kraća, a radnici snabdeveni ličnim zaštitnim sredstvima. INFRAZVUK

• Infrazvuk predstavlja mehaničke oscilacije u elastičnoj sredini ispod donje granice osetljivosti ljudskog uva (ispod 16 ili 20 Hz). Širi se u vidu talasa koji mogu da se prostiru na veoma velika odstojanja, kroz vazduh, vodu i po zemljinoj površini.

• Prirodu IZ karakterišu pomeraj, brzina, ubrzanje, zvučni pritisak, nivo intenziteta, nivo pritiska IZVORI EKSPOZICIJE

• Infrazvučni talasi nastaju pri mehaničkom i turbulentnom kretanju gasova i tečnosti. Javlja se: 1. U toku kretanja i udara morskih talasa, pri kretanju lavina, pri zemljotresima itd. 2. U industriji kod mašina velike snage pri malom broju obrtaja, hodova ili udara. 3. Kod ventilatora, kompresora, agregata. 4. Pri kretanju transportnih sredstava. BIOLOŠKO DEJSTVO

• Infrazvuk može da prodire u organizam čoveka preko vazduha ili putem direktnog kontakta sa čvstim površinama i tečnostima. Smatra se da je prirodni IZ značajan za bioritam čoveka.

• Patogenetski mehanizami dejstva IZ na čoveka još uvek nisu dovoljno proučeni.

• Pretpostavlja se da se radi o mehaničkom dejstvu IZ-talasa na čulo sluha i mehanoreceptore u koži, a preko perifernih nerava na CNS i neurovegetativni sistem.

• Za čoveku najveću opasnost predstavlja područje infrazvuka od 8 Hz jer se poklapa sa alfa ritmom bioelektričnih struja u mozgu. SIMPTOMI OD STRANE ČULA SLUHA 1. Osećaj punoće, pritisak i bolovi u ušima – Izaziva IZ frekfenca 5-10 Hz, dovoljno velikog intenziteta. 2. Prolaznim ispadima u pragu čujnosti – Po prestanku ekspozicije može. OSTALI SIMPTOMI 1. Zamor 2. Malaksalost 3. Pospanost 4. Kašalj 5. Glavobolja 6. Snižen apetit 7. Muka i bol u želudcu 8. Poremećaj ravnoteže 9. Pritisak u grudima i abdomenu 10. Umor i nedostatak koncentracije 11. Osećaj suvoće i grebanja u ždrelu 12. Uznemirenost i razdražljivost ili tromost i apatija ZAŠTITA OD INFRAZVUKA TEHNIČKE MERE ZAŠTITE 1. Izbor postrojenja koje ne stvara infrazvuk 2. Izolacija mašina ili uređaja u posebne prostorije 3. Apsorpcija infrazvuka LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

• Za zaštitu od infrazvuka primenjuju se ista lićna zaštitna sredstva kao i za buku.

• Pri planiranju zaštite važno je izvršiti merenja infrazvuka i frekfentnog područija.

• Zaštitne kacige su neophodne ako se radi o ekspoziciji infrazvuka od oko 8Hz zbog dejstva na mozak

• Potrebna je i zaštita grudnog koša i abdominalnih organa koji su takođe osetljivi na ovu energiju. ZAKONO-ADMINISTRATIVNE MERE • Dozvoljeni nivo zvučnog pritiska IZ u oktavnim pojasevima sa centralnim frekfencijama od 2,4,8 i 16 Hz iznosi 105 dB, a ukupni nivo je ograničen na 110 dB.

error: Content is protected !!