Vijesti

BIOLOŠKO DEJSTVO ELEKTRIČNOG I MAGNETNOG POLjA

• Električno polje (E) – nastaje oko naelektrisanih čestica u mirovanju.

• Magentsko polje (M) – nastaje oko naelektrisanih čestica u kretanju (električna struja).

• Elektromagnetna polja mogu biti: 1. Statička – javljaju se oko provodnika jednosmerne struje i oko stalnog magneta 2. Promenjiva – javljaju se oko provodnika sa naizmeničnom strujom.

• Bitne fizičke veličine koje se odnose na električna i magnetska polja jesu: 1. Jačina električnog polja – jedinica je volt po metru (V/m). 2. Jačina magnetnog polja – jedinica je amper po metru (A/m) 3. Magnetska propustljivost – u biološkom materijalu slična je kao u vazduhu. 4. Magnetna idukcija – predstavlja proizvod jačine magnetnog polja i magnetne propustljivosti ( Tesla-T). IZVORI EKSPOZICIJE PRIRODNI IZVORI E I M POLJA 1. PRIRODNO ZEMLJINO ELEKTRIČNO POLJE

• Potiče od naelektrisanja zemlje i njenog omotača i ima srednju vrednost oko 130 V/m.

• Varira u toku dana i godišnjeg doba, a zavisi i od atmosferskih prilika. 2. PRIRODNO ZEMLJINO MAGNETNO POLJE

• Potiče od zemlje kao velikog magneta.

• Horizontalna komponenta zemljinog magnetnog polja je najveća na ekvatoru, a vertikalna na polovima. VEŠTAČKI IZVORI E I M POLJA 1. RAZNI ELEKTROMAGNE
• Poebno su opasni oni velike snage koji se najviše se koriste u industriji i energetici. 2. ELEKTRIČNE INSTALACIJE

• U stanovima od toka naizmenične struje frekvence 50 Hz.

• Promenjivim E i M poljima ekstremno niskih frekfencija (ELF) od 0 do 300 Hz su u najviše izloženi 1. Zavarivači 2. Električari 3. Elektroinženjeri 4. Elektrotehničari 5. Livci 6. Radio i TV serviseri 7. Radnici na elktričnim indukcionom pećima 8. Radnici na proizvodnji električne energije 9. Radnici na održavanju prenosnih i distributivnih linija i transformatora 10. Vozovođe i radnici na održavanju električne železnice BIOLOŠKO DEJSTVO E I M POLjA PROMENJIVO ELEKTRIČNO POLJE

• Promenjivo električno polje ekstremno niskih frekvenci dovodi do stvaranja električnog polja na površini čovekovog tela i električno polje u telu koje indukuje električne struje u organizmu. • U biološkom materijalu pod dejstvom E polja dolazi do stvaranja dipola u atomima i molekulima unutar ćelija koji sa slobodnim jonima u ekstracelularnoj tečnosti teže da se postave duž linija sile električnog pollja.

• Električno polje jačine 10-30 kV/m – može da izazove: 1. OSEĆAJ DIKONFORA 2. VIBRACIJU KOSE 3. PECKANJE ISPOD ODEĆE PROMENJIVO MAGNETNO POLJE

• Promenjivo M polje prolazeći kroz tkivo dovodi do stvaranja električno polje u telu koje indukuje električne vrtložne struje u organizmu koje teku u obliku zatvorenih petlji.

• Ove struje su neujednačene, ali su najjače neposredno ispod površine tela.

• Promenjivo magnetno polje može izazvati: 1. VIĐENJE SVETLEĆIH KRUGOVA I SVETLUCANJA (svetloplavo ili svetložuto) 2. STIMULACIJA EKSCITABILNIH TKIVA 3. POREMEĆAJ RADA SRSCA – Ekstrasistole pa čak i ventrikularne fibrilacije. STATIČKO MAGNETNO POLJE

• Pri izlaganju statičkom M polju takođe se javljaju električne struje u telu čoveka usled kretanja krvi ili kretanja čoveka u polju:

• Ovakvo polje može da izazove: 1. MAGNETSKU ORJENTACIJU NEKIH MOLEKULA 2. ELEKTRONSKE INTERAKCIJE OSTALA BIOLOŠKA DEJSTVA EM POLJA 1. SKAKANJE VARNICE

• U jačem EM polju dolazi do nakupljanja elektriciteta na većim neuzemljenim predmetima. Pri dodiru ovakvih predmeta dolazi do pražnjenja elektriciteta u vidu varnica koje izazivaju peckanje i bol. 2. POREMEĆAJ RADA PES-MEJKERA

• Mogu izazvati EM polja većeg intenziteta. 3. MOGUĆE KANCEROGENO DEJSTVO

• Veliki broj istraživanja bio je usmeren na moguće kancerogene efekte E i M polja ali za sada još uvek nema dovoljno dokaza za to. Nađeno je da M polje suprimira produkciju melatonina u epifizi. Melatonin je supstance koja sprečava štetno dejstvo slobodnih radikala na DNK, što znači da je DNK pri sniženom nivou melatonina osetljiviji. MERE ZAŠTITE 1. Udavaljanje od izvora 2. Skraćenje vremena izlaganja 3. Oklapanje izvora i ekranizacija za E polja (za M polja ovo je malo efikasno, a i skupo). NORMATIVI

• Gornji dozvoljeni nivo E i M polja frekvencije 50/60 Hz za profesionalno izlaganje iznosi: 1. Za osmočasovno izlaganje 10 kV/m i 0,5 mT. 2. Za dvočasovno izlaganje 30 kV/m i 5 mT.

• Gornji dozvoljeni nivo izloženosti statičkom M polju iznosi: 1. Za dugotrajno izlaganje celog tela 0,06 T. 2. Za kratkotrajno izlaganje ili za izlaganje samo ekstremiteta 3 T.

• Dozvoljene jačine statičkog električnog polja iznosi 40 kV/m.